GİZLİLİK ÇEREZ

ANA SAYFA → GİZLİLİK ÇEREZ

GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÇEREZ POLİTİKASI

PETROLİG DİJİTAL VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

PETROLİG DİJİTAL VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş (“Petrolig”)

olarak, Şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (“Kanun”) ve ilgili mevzuattan kaynaklanan haklarınıza ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek isteriz. Kanun uyarınca, aşağıda belirtilen işleme amacı ile bağlantılı olarak kullanıcıların Şirketimiz ile paylaşmış olduğu kişisel veriler işbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikasında belirtilen amaç çerçevesinde, depolanacak, muhafaza edilecek, değiştirilecek, yeniden düzenlenecek, grup şirketleri, program ortakları ve ilgili paydaşlar ile paylaşılacak, Kanun’un öngördüğü koşullarda yurtdışında üçüncü kişi ve kurumlara aktarılacak, devredilecek, erişime açılacak, sınıflandırılacak ve Kanunda veya ilgili mevzuatta sayılan veya daha sonra ortaya çıkan düzenlemelere uygun şekilde işlenebilecektir.

1. Kişisel Verinin Tanımı

Kişisel veri, bireylerin kimliklerini belirli hale getirmeye elverişli her türlü bilgi olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda başta kimlik bilgileri, adres, telefon, plaka bilgileri gibi kişinin ailevi, sosyal ve ekonomik bilgileri de kişisel veri niteliğindedir.

Petrolig, Sosyal Lig Programı kapsamında adınızı, soyadınızı, sosyal medya hesap bilgilerinizi, mail adresinizi, telefon numaranızı, sosyal medya hesapları ile bağlantı sağlandığı takdirde ilgili mecrada kullanıcı tarafından paylaşılmış olan veriler, kullanıcı trafik bilgileri, kullanım alışkanlıkları oyun kapsamında kullanıcı olarak oluşturduğunuz verilerinizi, kazanılan ödüllerinizi, puanlarınızı ve oyunun içerisinde satış yapılması halinde ödeme bilgilerini işleyebilmektedir. Petrolig, işlemiş olduğumuz kişisel verileriniz bakımından Kanun kapsamında “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktadır.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Yukarıda saydığımız Petrolig tarafından işlenen kişisel verileriniz;

 1. Şirketimiz tarafından ve tayin ettiği hizmet sağlayıcılar vasıtası ile sizlere Sosyal Lig programına ilişkin hizmetleri sunabilmek,
 2. Şirketimiz tarafından sunulan oyun ve hizmetleri geliştirmek,
 3. Beğeni ve ihtiyaçlara paralel olarak özelleştirmek,
 4. Grup şirketlerinin ve program ortaklarının Kampanya ve diğer hizmetlerden haberdar etmek,
 5. Hizmet güvenlik ve kalitesini korumak,
 6. Şirketimizin pazarlama stratejilerini belirtmek ve uygulamak,
 7. Satış, pazarlama ve ticari iletişim yapılabilmesi,
 8. Satış sonrası hizmetler verilebilmesi,
 9. Müşteri ve kullanıcı alışkanlıkları ile ilgili, istatistiksel çalışmalar yapmak,
 10. Kullanıcı ile sözleşme akdetmek,
 11. Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 12. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi ifa etmek,
 13. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 14. Pazar araştırması yapılabilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Kanunda belirtilen hükümlere uyumlu olarak işbu internet sitesi, mobil uygulamalar, mobil web siteler aracılığıyla veya program ortaklarının veri tabanı aktarması neticesinde toplanabilmektedir.

Şayet daha önceden Şirketimiz tarafından alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse; yukarıda belirtilen ve Kanun’un 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği rızanı alınarak işlenebilmektedir. Bunun yanı sıra, 2. fıkra altında düzenlenmiş olan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenebilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Muhafazası, İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlarla, ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.
 

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Petrolig sorumlu değildir.

5. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi 

Bilgilendirme Metninin 2. bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz; kişisel verilerin işlenme amacı ortadan kalktığında ve her halükarda ilgili mevzuatın belirlediği saklama sürelerinin tamamlanması akabinde Şirketimiz tarafından silinmekte, erişimi kısıtlanmakta, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel Veriler birden fazla sebep ile işlendiği veya farklı kanunlarda düzenlenen hükümlere tabi olduğu durumlarda söz konusu verinin işlenmesini gerektiren tüm nedenler ortadan kalktığında ve ilgili kanunda belirtilen azami süre nispetinde saklanır.


6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanunda Kişisel veri sahiplerinin hakları özetle aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.


7. İletişim

Kanunda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibinin, Kanun’un 11. Maddesinde belirttiğimiz haklarından faydalanabilmesi için Başvuru Tebliği gereğince taleplerini;

1- Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte, talebini içeren dilekçenin ıslak imzalı bir kopyasını “Ünalan, Libadiye Cad. No: 82-F 34700 Üsküdar/İstanbul” adresine şahsen ibraz etmek suretiyle,

2- Dilekçesini 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak petrolig@hs02.kep.tr​ adresine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla göndermek suretiyle ya da,

3- Kişisel Veri Sahibi tarafından daha önce Petrolig’e bildirilmiş ve Petrolig’in sisteminde kayıtlı bulunan e-posta ile iletisim@sosyallig.com adresine yapabilir.


TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

İşbu Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İleti İzni’ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü fiziksel ve elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; Petrolig Dijital ve Bilişim Hizmetler A.Ş. (“Petrolig”), tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz 3. taraflarla paylaşılacaktır. Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, Petrolig’in bağlı olduğu grup şirketleri ve program ortaklarının sağladığı hizmet ve avantajlardan yararlanabilmeniz, telefon, sms, e-posta ve diğer elektronik iletişim yollarıyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. Petrolig, söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Ticari Elektronik İletişim izninizi geri almak istediğiniz takdirde, dilediğiniz zaman, izni verdiğiniz yöntemle (sms, e-posta, web sitesi ve diğer usuller) bu talebinizi Petrolig’e iletebilirsiniz. Bildiriminiz usulünce tarafımıza iletildikten sonra sadece Sosyal Lig’e ilişkin bilgilendirme ve gönderiler sizlerle paylaşılacaktır.

İletişim bilgileri: Petrolig Dijital ve Bilişim Hizmetleri A.Ş

Adres: Ünalan Mah. Libadiye Cad. Emaar Square Sit. F Blok No: 82F/7 Üsküdar İstanbul,

Telefon: 0-216-275 3000

Mersis No: 07290972-6240-0001
 

PETROLİG DİJİTAL VE BİLİŞİM HİZMETLER A.Ş. (“Petrolig”). ÇEREZ POLİTİKASI

İşbu internet sitesini, mobil uygulamayı veya mobil web sitesini ziyaret ettiğinizde kanunda belirtilen hükümlere uyumlu olarak bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, çerez ("cookie") formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır.

Çerezler, internet sitesinin, mobil uygulamanın veya mobil web sitesinin kullanıcının hard diskinde depoladığı metinlerdir. Örneğin üyenin parolasını kaydederek oturumun açık tutulmasını sağlarlar. Böylece üyenin bir sonraki ziyaretinde bilgilerinin hatırlanması ve kolaylıkla giriş yapması sağlanır. Bunun yanı sıra, sitemizde yaptığınız ziyaretlerdeki tercihleriniz takip edilerek, size daha iyi bir internet deneyimi yaşatmak amaçlanmaktadır ve bu amaçla topladığımız bilgiler 3. Kişilerle paylaşılabilir.

Petrolig ve bağlı şirketlerin web sitesinde bulunan belirli bir çerez kategorisini almak istemiyorsanız bu aracı kullanarak gerekli ayarları yapabilirsiniz. Aynı tarayıcıdan yapacağınız bir sonraki web sitesi ziyaretinde seçimlerinizi hatırlayabilmemiz için bir çerez kullanmamız gerekir.

Tercih ettiğiniz ayarların kullandığınız farklı cihazlar ve tarayıcılar arasında paylaşılması teknik olarak mümkün olmadığından kullandığınız her tarayıcıda gerekli ayar değişikliklerini yapmanız gerekmektedir. Tercihlerinizle ilgili olarak gerekli tüm çabayı sarf ettiğimizden emin olabilirsiniz. Bununla birlikte, tüm çerezlerin yakalanmaması olasılığı mevcuttur. Bu durum sizin için bir sorun teşkil ediyorsa tarayıcınızı kullanarak çerez ayarlarınızı değiştirmenizi öneririz. Bu işlemi gerçekleştirmek için gerekli olan bilgilere ulaşmak amacıyla tarayıcınızdaki "Yardım" fonksiyonuna tıklayın.

Çerez ayarlarınızın değiştirilmesinin mutlak gerekli çerezleri ve bu web sitesinin kullanımını etkileyebileceğini lütfen unutmayın. Sonuç olarak, web sitesinin veya seçeneklerin bir kısmı çerezler devre dışı bırakıldığında doğru çalışmayabilir. Diğer bir seçenek, tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezler yerleştirildiğinde size uyarı verilmesini sağlamaktır. Çerez yönetimi hakkında daha fazla bilgiye All About Cookies web sitesinden ulaşabilirsiniz. Bilgilendirme amaçlı bu web sitesinin bizimle hiçbir şekilde bağlantılı olmadığını ve üzerinde herhangi bir etkimiz olmadığını lütfen unutmayın.

Lütfen dikkat: Geçerli kanunlar uyarınca fonksiyonel çerezler, analiz çerezleri ve üçüncü taraf seçenekleri ile ilgili diğer çerezler, ilk olarak web sitemizde, aşağıda veya Internet tarayıcısı çerez tablosunda gösterilen Çerez Bilgileri Mesajındaki ilgili düğmeye tıklayarak izin verdiyseniz yalnızca web sitemiz aracılığıyla yerleştirilecektir.

Çerezlere izin vermeyi veya izin vermemeyi seçtiğinizde Çerez Bilgi Mesajı ekrandan kaybolacaktır, ancak belirli aralıklarla tekrar görüntülenebilir. Ayrıca, çerez ayarlarınızı değiştirmek ve belirlemek istediğinizde bu bölüme geri gelerek aşağıdaki düğmeleri kullanarak gerekli ayarları yapabilirsiniz.

Fonksiyonel çerezleri, analiz çerezlerini veya üçüncü taraf çerezlerini devre dışı bırakmanız durumunda, bizim ve üçüncü tarafların çevrimiçi deneyiminizi geliştirme ve size kişisel bilgi ve hizmetler sunma kapasitemizin sınırlanacağını lütfen unutmayın.

Mutlak Gerekli Çerezler

Mutlak gerekli çerezler web sitesinde gezinmenize ve özelliklerini kullanmanıza olanak sağlayan çerezlerdir. Bu çerezler olmadan en düşük yoğunluklu sunucuya yönlendirme veya istek listenizin hatırlanması gibi bazı özellikler kullanılamaz.

Fonksiyonel Çerezler

Fonksiyonel çerezler yaptığınız seçimleri hatırlar ve web sitesini ihtiyaçlarınıza uygun olarak geliştirebilmemize olanak sağlar. Örneğin, mobil siteye yerleştirilen çerez hangi bölümden geldiğinizi hatırlar ve bu sayede bir sonraki ziyaretinizde aynı bölüme dönmenizi sağlar. Çerezleri aynı zamanda kategori/bölüm tercihlerinizi kaydetmek için kullanırız.

Analiz Çerezleri

PETROLIG web sitesindeki analiz çerezlerini kurum içi amaçlarımız doğrultusunda kullanırız ve bu çerezler size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamamıza yardımcı olur. Analiz çerezleri tarafından toplanan bilgiler, ziyaretçilerimizin PETROLIG web sitesini nasıl kullandıklarını anlamamıza yardımcı olarak size içerikleri sunma şeklimizi geliştirmemizi sağlar. Bu çerezler ayrıca PETROLIG ana sayfası gibi belirli sayfalar için farklı tasarım fikirlerini test etmemize olanak sağlar. Analiz amaçları ve sürekli gelişim doğrultusunda, Google Analytics hizmetini kullanmaktayız. Bu hizmet sağlayıcısı (Google Inc.) PETROLIG etki alanlarında (örneğin www.domainadi.com) 1. taraf çerezleri olarak sunulan analiz çerezleri yerleştirmektedirler.

Üçüncü Taraf Çerezleri

Bu çerezler web sitemize üçüncü taraflarca yerleştirilen ve okunan üçüncü taraf seçenekleriyle ilgili olan çerezlerdir. Üçüncü taraflarca yerleştirilmiş çerezler PETROLIG tarafından kullanılmaz ve okunmaz, sadece ilgili üçüncü tarafça kullanılır. Bu çerezler, bu çerezlerin kullanımıyla elde edilen veriler ve kullanım amaçları üzerinde sınırlı bilgimiz ve kontrolümüz bulunmaktadır. Üçüncü taraf çerezler fonksiyonel, mutlak gerekli ve analiz çerezleri içerebilir. Üçüncü taraflar, elde edilen bilgileri kendi amaçları doğrultusunda kullanabilirler. Elde edilen bilgilere ilgili üçüncü taraf seçeneklerini nasıl kullandığınız gibi bilgiler (diğer bilgilerle birlikte) dahil olabilir ve ilgili üçüncü tarafın kullanıcılarını tanımlamasına olanak sağlayabilir.

Bu çerezlere izin verilmemesinin YouTube gibi 3. taraf video sağlayıcılarını izleme seçeneklerini veya web sitemizden Facebook ve Google+ gibi sosyal medya platformlarında içerik paylaşımına yönelik kolay araçları devre dışı bırakacağını lütfen unutmayın.

Bu sayfadan ayrıldığınızda ayarlarınız kaydedilecektir.